Ledig stilling i Mål og Makt

Studenttidsskriftet Mål og Makt søkjer skrivar i 20 prosent stilling. Tidsskriftet blir laga på frivillig basis, kjem ut fire gonger i året og innheld tekstar om kultur, politikk og språk. Det blir gjeve ut av Studentmållaget i Oslo.

Skrivaren i Mål og Makt vil først og fremst få eit praktisk-administrativt ansvar. Rekneskap, økonomistyring, søknadsskriving og tingarkampanjar er det sentrale. Ved interesse vil det også vera gode moglegheiter for å bidra i tekstproduksjonen. Kunnskapar innan grafisk produksjon er ein føremon, men ingen føresetnad.

Vi søkjer ein strukturert, sjølvstendig og omgjengeleg person. Vedkomande må ha høve til å jobbe noko på dagtid og noko på kveldstid. Arbeidsspråk er nynorsk.

Vi kan tilby fleksibel arbeidssituasjon, godt miljø og gode høve til å prøve ut nye idear.

Stillinga blir løna etter statens lønssteg 5, og er ei prosjektstilling som er tenkt å starte opp 1. august og vare ut 2011, med gode moglegheiter for forlenging.

Send søknad på epost til maalogmakt@studorg.uio.no innan 1. juni.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med skriftstyremedlem Tore Syvert Haga på tlf. 95137171/ tore.syvert.haga   @ gmail.com  eller noverande økonomiansvarleg Leif Arne Storset på tlf. 41406719.